بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

1 اسفند 1387

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم 

من لاف عقل میزنم این کار کی کنم   

 

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم 

در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم 

 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 

یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم 

 

کی بود در زمانه وفا جام می بیار 

تا من حکایت جم و کاووس کی کنم 

     

از نامه سیاه نترسم که روز حشر  

با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم   

  

کو پیک صبح تا گله‌های شب فراق 

با آن خجسته طالع فرخنده‌پی کنم   

 

این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست 

روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم