بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

4 فروردین 1388

من کرگدن را دوست دارم چون تنها سفر میکند و برای ادامه‌ی مسیر زندگی خود، معطل کمک کسی نمی‌ماند. اگر بنا باشد در جنگل و در راهی پیش برود، به اتکای شاخی که جلو صورت دارد و بدون نیاز به کمک دیگران، با اطمینان قدم برمی‌دارد و پیش می‌رود.